پیام تبریک روز مهندس

  پیام تبریک روز مهندس پیام تبریک روز مهندس   دنیای بدون مهندس مانند زندگی یک گیاه بدون نور خورشید و ضربان قلب بدون خون در بدن خواهد بود. مهندسین از جامعه جدایی ناپذیرند و از این رو استحقاق آن را دارند که به خاطر...