مجموعه ای از حدیث های زیبا –

مجموعه ای از حدیث های زیبا –  | به کوچکی گناه نگاه نکن بلکه به بزرگی کسی نگاه کن که از او نافرمانی کرده ای  رسول خدا (ص) حدیث های زیبا محبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من کسـى است که عیبهایـم را به من اهدا کنـد. امام...