جوک های باحال

جوک های باحال   پسره پست گذاشته بود: . . به دندونام حسوديم ميشه………اونا مينا دارن اما من حتي دريغ از یک سكينه!! . . حالا شما هی بگین کمبود شوهره …!   جوکهای جدید   مامانم سوزن و گذاشته رو دسته مبل افتاده گم...