آبشار تلاگاتوجو یکی از جاذبه های تور مالزی است و نام آبشار تلاگاتوجو از هفت برکه طبیعی که در مسیر آن شکل گرفته اند، برگرفته شده است. در افسانه ها آمده، در این برکه ها پریان بسیاری بـه جنب و جوش و گیم می پردازند.

آبشار تلاگاتوجو

در این برکه ها می توانید شنا بکنید و از صخره های بین آن ها به پایین سُر بخورید. برای رسیدن ۷ برکه باید از ۳۰۰ پله بالا بروید، اما منظرهبالای صخره ها بسیار چشم گیر می باشد.