کشور مالزی یک جامعه چند مذهبی است.طبق ارقام آماری در سالهای گذشته، چهار دین اصلی در این کشورعبارتند از اسلام (٪۴/۶۰جمعیت)، بودائیسم (٪۲/۱۹جمعیت)، مسیحیت (٪۱/۹بیشتر در شرق مالزی)، و هندوئیسم (٪۳/۶).

البته دين اصلي در مالزي اسلام میباشدو مالایایی ها که بزرگترین جمعيت مالزي را تشکیل می‌دهند، همگی مسلمان هستند.زیرا که هر فرد باید مسلمان باشد تا از لحاظ قانونی بتواند تحت شرایط امور قانونی مالزی قرار بگیرد.

مذهـب مـردم مالــزي